menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lifestylebooking Algemene Partnervoorwaarden 2021

Laatst bijgewerkt oktober ’21

Dit is een samenvatting van onze Partnervoorwaarden. Woorden die in deze samenvatting in het vet

zijn geschreven, worden gedefinieerd in de Partnervoorwaarden. Wij raden je aan om de volledige

versie van de partnervoorwaarden te lezen.

VOORAFGAAND :

De contractuele relatie tussen Partijen wordt beheerst door enerzijds de bijzondere voorwaarden,

anderzijds de algemene voorwaarden en/of factuurvoorwaarden van LSB.

De bijzondere voorwaarden hebben specifiek betrekking op :

✓ De huur van een all-in-one softwarepakket

✓ De koop van een all-in-one softwarepakket

Voor het overige zijn de algemene partnervoorwaarden van toepassing.

Bij strijdigheid of onverenigbaarheid tussen de diverse van toepassing zijnde voorwaarden, geldt

volgende hiërarchie :

✓ Bijzondere voorwaarden van LSB

✓ Algemene voorwaarden van LSB

✓ Factuurvoorwaarden van LSB

De toepassing van eventuele voorwaarden in hoofde van de Partner worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen en aanvullingen van de voorwaarden van LSB, zij het bijzondere, algemene of

factuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk gebeuren of indien de afwijkingen en

aanvullingen online worden goedgekeurd door Partner.

Indien enige bepaling van de bijzondere en/of de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

zullen de overige bepalingen van de bijzonder een/of algemene voorwaarden onverminderd van

kracht blijven. LSB en de Partner zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een

bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en e strekking van de nietig dan wel vernietigde

bepalingen overeenstemt. . Indien zou worden geoordeeld dat een beding de toelaatbare grenzen zou

overschrijden, verbinden partijen zich minstens tot de wettelijke maximaal toelaatbare beperking.

Met volgende definitief moet worden rekening gehouden :

1. DEFINITIES

Artikel op LSB: Tekst opgemaakt door LSB Coach waarbij de activiteiten van de onderneming

van partner wordt voorgesteld en gepubliceerd op de partnerwebsite én op het platform van

LSB onder de rubriek ‘Magazine‘ . (Zie 5.1)

'AVG' (GDPR) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG.

Deals op LSB: Partner kan via de LSB software promoties aanbieden aan de gebruikers van LSB.

(zie art.1.2) Hiervoor is partner een commissie verschuldigd aan LSB. ( zie 7.4)

Deals: Partner kan via de LSB software promoties publiceren op de partnerwebsite. Hiervoor

is geen commissie verschuldigd. (Zie 3.1.4)

Eenmalige set-up: De eenmalige kosten voor de opmaak van de Partnerwebsite. ( zie 6.1)

Duur van de overeenkomst: deze overeenkomst is maandelijks gratis opzegbaar ( zie 7.10.1)

Extra werkzaamheden: Bijkomende aanpassingen aan diensten van de partner, deals

aanmaken en publiceren op partnerwebsite en/of op platform van LSB. Deze extra

werkzaamheden worden aangerekend aan 75€ / uur excl. Btw ( zie 5.3)

Coaching en marketing werkzaamheden: bespreken, voorstellen en uitwerken van een

(jaar)planning en/of marketingplanning, copywriting, contentcreatie voor op partnerwebsite

en/of voor op social media van partner, het inplannen van berichten op social media van de

partner, emailmarketing zoals het opmaken en versturen van nieuwsbrieven via mailchimp

voor de partner, online coaching aan de partner door een LSB coach. Deze extra

werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw ( zie 5.4)

IT-Coaching werkzaamheden: technische IT bijstand voor software-en hardwareproblemen,

email instellingen, netwerk en infrastructuurbeheer. Deze extra werkzaamheden worden

aangerekend aan 95€/uur excl btw. ( zie 5.5 )

Branding werkzaamheden: grafische werken zoals opmaken huisstijlen, nieuwsbrief

templates, logo’s, banners, drukwerk, … ( Zie 5.6)

Online marketing: Uitvoerend werk zoals bespreken doelstellingen, instellen en opmaken van

campagnes, opvolging, rapporteren en bespreken van de resultaten. ( zie 5.7 )

Marketingkanalen: vrij te bepalen door partner en in overleg met LSB coach. Mogelijkheden

zijn: Google, facebook, instagram, youtube, LSB Magazine, Tiktok, … ( zie 5.7.1 )

Marketingbudget: vrij te bepalen door partner. LSB rekent 15% commissie op het uitgegeven

social media marketingbudget . ( zie 5.7.2 )

Advertentiebudget op LSB: inbegrepen promotiebudget waar LSB het artikel ‘portret ‘ van

Partner zal mee promoten via het online magazine van LSB. ( zie 5.2)

Business coaching: 1 op 1 coaching door consultant & business coach Laurens. ( zie 5.6)

Foto’s: De foto’s afgeleverd van de LSB Coach of LSB Fotograaf aan Partner. ( zie 3.2.9)

Gebruiker: Klanten die via het boekingsplatform een Deal aankopen bij LSB of een last-minute

boeken bij partner. ( zie 4.0 )

Gepersonaliseerde partnerwebsite: Idem als partnerwebsite, maar bijkomend heeft Partner

de keuze uit 3 vaste templates, aangeleverd door LSB, die grafisch aangepast worden aan de

huisstijl van Onderneming van Partner. ( zie 3.1.1)

Hosting van een webruimte: Het aanbieden van een webruimte, zij het een website of

webshop, en het beschikbaar stellen van deze website online. ( zie 6.4)

Last-Minutes: Gebruikers kunnen via het platform van LSB de Partnerdiensten van Partners

boeken, waaronder ook de last-minute aanbiedingen, ingegeven door de Partners. Deze

mogelijkheid om last-minute aanbiedingen in te geven door Partner en om aldus als gebruiker

gebruik ervan te maken is inbegrepen in het LSB softwarepakket waardoor er géén

transactiekosten, noch commissies betaald moeten worden door partner aan LSB. ( zie 3.1.3)

LSB Coach: Een werknemer van LSB of een onafhankelijke freelancer wiens diensten worden

ingehuurd door LSB en die van LSB opdracht kan krijgen voor vb. de opmaak van de partner

websites, opmaak van artikels, jaarplanningen, grafisch ontwerp, maken van portret foto’s of

foto’s in de handelszaak, …

LSB fotograaf: Een onafhankelijke fotograaf wiens diensten worden ingehuurd en die van LSB

opdracht kan krijgen om de Fotografiedienst te verlenen aan een partner.

Maandelijkse huur: Vergoeding die door een Partner wordt betaald om gebruik te kunnen

maken van de LSB software. ( Zie 6.2)

Magazine: Een onderdeel van het LSB platform waarop de activiteiten van Partners worden

voorgesteld d.m.v. een artikel over hun onderneming. ( zie 5.1)

Partner: Onderneming die de LSB software gebruikt en/of andere extra diensten afneemt van

LSB en bijgevolg ook toegang heeft tot het boekingsplatform van LSB. Partner kan gebruik

maken van de module Last-minutes en Deals.

Partnerdiensten: De beauty, spa-, haarverzorgingsdiensten en of andere diensten die de

Partner in het kader van haar onderneming aan Gebruikers aanbiedt en die door de Partner

aan Gebruikers van het LSB platform aanbiedt.

Partnerwebsite: Een aanpasbare website, dewelke uitgerust kan worden met volgende LSB

software modules: Agenda, webshop, workshops, kassa, cadeaubonnen, last-minutes en

deals. De partner kan zelf kiezen van welke modules hij/zij gebruik wenst te maken. Deze

aanpasbare website wordt beheerd op een uniek subdomein adres van .lifestylebooking.be of,

naar keuze van Partner, op de domeinnaam van de Partner zelf. ( zie 3.1.1)

Reviews: Reacties die door de Gebruikers over de onderneming van Partner op het LSB

platform en/of op de Partnerwebsite kunnen geplaatst worden. ( 3.1.11)

Selfbilling facturatie: Vouchers die door Gebruikers werden aangekocht op het platform van

LSB en bij partners worden omgeruild zullen, na invoering van de vouchercode, via een selfbilling systeem uitbetaald worden aan Partner. ( zie 6.6 )

Stockbeelden: De stockfoto’s waar LSB de fotorechten over heeft en die Partner kan gebruiken

op zijn/haar partnerwebsite of voor publicatie van promoties (Deals) op het LSB platform. ( zie

3.1.5)

Commissie: Per door partner gevalideerde voucher ( deal verkocht via LSB ) is partner een

commissie verschuldigd van 15% van het bedrag betaald door de klant excl btw. ( zie 6.5)

Vergoeding voor de hosting van een webruimte : De jaarlijkse kost die betaald moet worden

voor de hosting van de website. Deze jaarlijkse kost dient enkel betaald te worden door kopers

van de software, namelijk bij een éénmalige koop van software of na afbetaling van de

koopsom.

Deze jaarlijkse kost is niet van toepassing bij de maandelijkse huur formule. ( zie 6.4)

Gratis domeinnaam van LSB: elke Partner die software neemt van LSB krijgt een gratis

domeinaam .lifestylebooking.be. Partner kan zelf de naam kiezen voor de .lifestylebooking.be

. ( zie 6.7 )

Persoonlijke domeinnaam : het webadres waar de gepersonaliseerde partnerwebstie aan

gekoppeld kan worden. ( zie 6.8)

Voucher: Gebruikers die ingetekend hebben op een ‘Deal‘ van partner ontvangen van LSB een

voucher met een unieke vouchercode waarmee een afspraak gemaakt kan worden bij Partner.

Hiervoor zal een commissie worden voor aangerekend ( 7.3 )

SSL Veiligheidscertificaat: verplicht jaarlijks certificaat die de veiligheid van de website

garandeerd. Is Inbegrepen in de huur-formule. ( zie 6.3 )

Servicepakket: extra coaching of marketing werkzaamheden die partner door een LSB coach

kan laten uitvoeren tegen vergoeding van 95€ excl blw/uur . Gewenste aantal uren aan te

kopen via de webshop van LSB of met domiciliërling in onderling overleg. ( zie 5.4)

Mails: LSB kan partner helpen om het mailverkeer te laten verlopen via plaformen zoals

one.com of office365 ( zie 5.7 en 5.8 )

2. OVERZICHT ALLE DIENSTEN LSB :

Lifestylebooking biedt de volgende diensten aan;

All-in-one softwarepakket, die bestaat uit volgende modules: (gepersonaliseerde) website,

agenda, workshops, webshop, deals, last-minutes, personeelsleden, cadeaubonnen, reviews

en kassa. De modules agenda, workshops, deals en last-minutes communiceren met het

boekingsplatform van LSB. Partner kan zelf kiezen welke modules hij/zij wenst te gebruiken.

• Een boekingsplatform, waarop je de partnerdiensten die je in jouw salon/spa aanbiedt, kunt

aanbieden aan een veel groter aantal potentiële gebruikers onder de rubriek ‘ Last-Minutes

en ‘ Deals ‘ .

• Een online magazine, hier informeren we mensen over lifestyle. Dit online magazine kan

verschillende informatieve onderwerpen bevatten. Eveneens kunnen hier ook commerciële

advertenties worden gepubliceerd.

Toegevoegde diensten zoals online marketing, coaching, branding en business coaching,

3. OVERZICHT ALL-IN-ONE SOFTWARE:

3.1 Overzicht onderdelen all-in-one software:

Het all-in-one software pakket, waar Partners beroep op kunnen doen bij LSB, bevat volgende modules

3.1.1 Partnerwebsite :

LSB zal Partner voorzien met een Partnerwebsite. De LSB Coach zal alle teksten voor het

Artikel, de eventuele Jaarplanning, teksten voor Partnerdiensten etc, digitaal aan Partner

bezorgen.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Partner om binnen 7 dagen na ontvangst ervan

alle eventuele opmerkingen te geven over de aangeleverde teksten, logo’s, foto’s, en andere

materialen voor publicatie op de partnerwebsite aan de LSB Coach te bezorgen. Partner dient

het ontwerp van de Partnerwebsite binnen 7 dagen na mededeling goed te keuren of af te

keuren. Bij gebrek aan reactie wordt het ontwerp geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd

zodat LSB vervolgens tot publicatie overgaat. Bij afkeuring door Partner, zal de LSB Coach een

nieuw en finaal ontwerp opstellen en voorleggen aan Partner, dewelke zal gepubliceerd

worden door LSB. Na publicatie van de Partnerwebsite kan Partner de foto’s, prijzen, tarieven

en voorwaarden, vermeld op de partnerwebsite, zelf steeds aanpassen. Indien Partner

hiervoor geen tijd heeft kan men voor bijkomende aanpassingen of wijzigingen een beroep

doen op LSB. Hiervoor zal 75€/uur excl btw aangerekend worden.

Deze partnerwebsite kan, indien gewenst, ook gekoppeld worden aan zijn/haar eigen

domeinnaam. De kostprijs voor eventuele registratie of huur van domeinnaam niet zij niet

inbegrepen.

Partner is zelf verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden, meer specifiek ook met

betrekking tot de verhouding Partnerwebsite-Gebruiker, waaronder de algemene

voorwaarden, cookie policy, privacy policy disclaimer.

3.1.2 Agenda :

De Agenda betreft een Online reservatiesysteem waarbij de diensten online geboekt kunnen

worden op zowel de Partnerwebsite van de onderneming als op het LSB platform.

De Gebruiker zal rechtstreeks aan Partner betalen. Voor deze boekingen is er géén commissie

of transactiekost verschuldigd.

Partner kan ook gebruik maken van een link op zijn eigen site om deze module te gebruiken

voor zijn eigen klanten.

Deze module kan gekoppeld worden aan de rekening van partner via betaalprovider ‘mollie‘

om online betalingen voor de behandelingen van zijn eigen klanten te ontvangen.

LSB is niet aansprakelijk mocht een gebruiker niet komen opdagen.

3.1.3 Last-Minutes:

Reservaties via het platform: Gebruikers kunnen via het platform intekenen op ‘last-minute’

promoties bij partner. De Gebruiker zal rechtstreeks aan Partner betalen.

Voor deze boekingen is er géén commissie of transactiekost verschuldigd.

LSB is niet aansprakelijk mocht een gebruiker niet komen opdagen.

Partner kan er ook voor kiezen om last-minutes aan te bieden enkel en alleen op zijn eigen

Partnerwebsite. In dat geval zijn de eigen betalingsmodaliteiten van de Partner van toepassing.

3.1.4 Deals op eigen website:

Partner kan vrij promoties aanmaken en publiceren op zijn/haar Partnerwebsite voor zijn/haar

eigen cliënteel. De Partner staat er zelf voor in dat de betalingen van deze promoties

rechtstreeks op Partner zijn/haar rekening worden overgeschreven door de Gebruiker, door

gebruik te maken van betaalprovider Mollie. Hiervoor is dan ook geen transactiekost of

commissie verschuldigd.

Partner kan ten allen tijde aanpassingen doen aan zijn/haar deal.

Partner kan stockbeelden van LSB gebruiken of zijn eigen foto’s uploaden.

3.1.5 Deals op LSB platform:

Partner kan via de LSb software en/of Partnerwebsite promoties publiceren. Via het Platform

kunnen Gebruikers vouchers ( of bonnen) aankopen ( hierna “vouchers” ) bij LSB. Gebruikers

kunnen deze voor hun nominale waarde inruilen bij Partners voor diensten van de

desbetreffende Partners, dewelke aangeboden worden op het LSB Platform.

Na aankoop van de bon kan de Gebruiker een afspraak/reservatie maken met de Partner.

Indien Partner gebruik maakt van de online agenda en de mogelijkheid biedt om deals online

te boeken, kan Gebruiker na betaling onmiddellijk een reservatie maken.

Wanneer Partner deze werkwijze niet toestaat, kan Partner bij het uitvoeren van de

afspraak/reservatie de Gebruiker de voucher vragen, waarna Partner vervolgens de code

vermeld op de voucher kan inbrengen via het LSB Platform. LSB zal vervolgens aan Partner de

volledige waarde van de voucher betalen binnen de 14 dagen na activering, rekening

houdende met de commissie van 15% die aan LSB is verschuldigd. ( zie hierna) Na activering

kan partner de self-billing factuur bekijken en afprinten bij ‘ rapportage ‘ – ‘ facturen ‘ .

Per door Partner gevalideerde voucher is Partner een commissie verschuldigd aan LSB van 15%

van het bedrag excl btw betaald door de Gebruiker. Indien Partner werkt onder de

vrijstellingsregeling van btw dan wordt er commissie berekend op het totaalbedrag betaald

door de gebruiker. LSB zal aan Partner hiervoor een factuur opmaken telkens op de 1ste van

elke nieuwe maand en per mail bezorgen. De commissie zal berekend worden op alle

gevalideerde vouchers van de maand die voorbij is.

Indien de Partner er aldus voor opteert om bonnen/vouchers aan te bieden op het LSBplatform, moet partner rekening houden dat bonnen/vouchers die door Gebruikers via het

Platform van LSB werden aangekocht en bij Partner worden ingeruild, na invoering door

Partner van de codes via het Platform, via een autobilling systeem door LSB aan de Partner

zullen worden uitbetaald.

Het autobilling systeem wordt expliciet door de Partner aanvaard en houdt in dat LSB, en niet

de Partner, een factuur aan zichzelf uitschrijft. De Betalingen gebeuren automatisch, namelijk

veertien dagen na activering van de voucher.

Er wordt aldus enkel een vergoeding betaald aan Partner na inruiling van de voucher en niet

voor de loutere aankoop van een voucher via het LSB Platform.

De reservaties, aankopen of tickets aangeboden door Partner zullen steeds diensten,

kortingen, promoties, acties of andere voordelen inhouden die exclusief aan de gebruikers van

het LSB platform ( de “Gebruikers”) worden aangeboden. Het prijsvoordeel voor LSB

gebruikers zal minimum 10% korting bedragen op de laagste prijs die Partner aan zijn/haar

klanten aanrekent.

Het platform mag enkel gebruikt worden om diensten aan te bieden. ( geen goederen ).

Bonnen voor Deals blijven geldig voor een termijn van minimum 1 maand tot maximum 12

maanden na aankoop en dit onder de voorwaarde dat Partner nog aangesloten is bij LSB. Na

verval en/of nadat Partner niet meer aangesloten is bij LSB kunnen de Bonnen niet langer

ingeruild worden.

Als Partner een deal aanmaakt, bedoeld om te publiceren op LSB heeft LSB het recht om de

deal te weigeren indien zij meent dat de aanbieding van Partner niet voldoende relevant is

voor het doelpubliek omdat bijvoorbeeld de aangeboden korting verwaarloosbaar is, de

duurtijd van de op te nemen behandelingen te lang is, etc.

LSB zal zijn uiterste best doen om een deal binnen de 48 uren na indiening goed of af te keuren.

LSB staat in voor de hosting en de online verspreiding van de Partnerwebsite en de promoties

van de Partner via het LSB Platform.

LSB stelt aan Partner stockafbeeldingen ter beschikking die hij/zij kan gebruiken bij de

publicatie van Deals. LSB beschikt over deze fotorechten. Partner mag deze foto’s niet

afdrukken, verspreiden, gebruiken, publiceren, exploiteren, bewerken, wijzigen, opslaan, of

op andere wijze omgaan met deze stockfoto’s buiten de partnerwebsite.

Partner moet steeds zorgen dat hij voldoende capaciteit heeft om bonnen te valideren vòòr

de vervaldatum. Het is de verantwoordelijkheid van Partner om alvorens de dienst geleverd

wordt de voucher/cadeaubon te valideren.

Indien Partner toch een vervallen voucher aanvaard heeft die hij alsnog wenst te valideren,

kan hij éénmalig een verlenging aanvragen binnen de 3 maanden na vervaldag. LSB zal

hiervoor een vergoeding aanrekenen van 7,90 € excl. bTW per verlengde bon. De vergoeding

wordt aangerekend op de eerstvolgende factuur.

3.1.6 Cadeaubonnen:

Klanten van partner kunnen op de gepersonaliseerde partnerwebsite cadeaubonnen

aankopen voor een bedrag naar keuze. Deze cadeaubon wordt dan digitaal vertuurd naar de

ontvanger op een tijdstip naar keuze.

Cadeaubonnen blijven geldig voor een termijn van 12 maand na aankoop. Partner kan deze

bekijken, aanpassen, verlengen , opnieuw versturen,… bij ‘ rapportage ‘ – ‘ verkochte

geschenkbonnen ‘ .

Ontvangers van een cadeaubon kunnen deze vouchercode als betaalmiddel gebruiken in het

betaalproces op de partnerwebsite of in de zaak van Partner.

Hiervoor is een account bij betaalprovicer Mollie noodzakelijk zodat de gelden kunnen

overgemaakt worden op rekening van de Partner.

Per door Partner gevalideerde voucher is Partner een commissie verschuldigd aan LSB van 15%

van het bedrag excl btw betaald door de Gebruiker. Indien Partner werkt onder de

vrijstellingsregeling van btw dan wordt er commissie berekend op het totaalbedrag betaald

door de gebruiker. LSB zal aan Partner hiervoor een factuur opmaken telkens op de 1ste van

elke nieuwe maand en per mail bezorgen. De commissie zal berekend worden op alle

gevalideerde vouchers van de maand die voorbij is.

Indien de Partner er aldus voor opteert om bonnen/vouchers aan te bieden op het LSBplatform, moet partner rekening houden dat bonnen/vouchers die door Gebruikers via het

Platform van LSB werden aangekocht en bij Partner worden ingeruild, na invoering door

Partner van de codes via het Platform, via een autobilling systeem door LSB aan de Partner

zullen worden uitbetaald.

Het autobilling systeem wordt expliciet door de Partner aanvaard en houdt in dat LSB, en niet

de Partner, een factuur aan zichzelf uitschrijft. De Betalingen gebeuren automatisch, namelijk

veertien dagen na activering van de voucher.

Er wordt aldus enkel een vergoeding betaald aan Partner na inruiling van de voucher en niet

voor de loutere aankoop van een voucher via het LSB Platform.

3.1.7 Nieuwsbrief:

Partner kan via deze module nieuwsbrieven versturen naar de klanten die daarvoor

toestemming hebben gegeven. Dit zal via mailchimp gebeuren. De gebruikersvoorwaarden

van Mailchimp zijn hier dan ook van toepassing. De Partner verklaart kennis te hebben van

deze voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

3.1.8 Webshop:

Partner kan deze module gebruiken om producten online te verkopen. Deze webshop kan

geïntegreerd worden in de Partnerwebsite of via een link in de eigen site.

Elke verkoop via de webshop houdt een verkoop in tussen Partner en de koper. LSB kan op

geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Indien de koper LSB toch zou aanspreken ten

gevolge van een verkoop, garandeert de Partner dat hij en hij alleen de integrale

verantwoordelijkheid draagt en dat hij – zo nodig- tot integrale vrijwaring van LSB zal

overgaan.

Partner is zelf verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden verbonden aan de

webshop en de verkopen via de webshop, waaronder de algemene voorwaarden, cookie

policy, privacy policy, disclaimer, etc.

3.1.9 Module Personeelsleden:

LSB voorziet een module ‘ Personeelsleden’ waarmee personeelsleden kunnen aangemaakt

worden met elk hun afzonderlijk werkschema.

3.1.10 Module Diensten:

LSB voorziet een module ‘Diensten’. In deze module kan Partner al zijn/haar diensten manueel

invoeren of importeren.

Bij het importeren van zowel diensten als categorieën ( bijvoorbeeld : categorie

gelaatsverzorging, categorie manicure, etc.) kan men gebruik maken van de reeds voorziene

beschrijvende teksten. Het importeren van de categorieën heeft als voordeel dat er

afbeeldingen beschikbaar zijn om te gebruiken in vb. ‘Deals’ . Deze afbeeldingen mogen enkel

gebruikt worden op de Partnerwebsite.

3.1.11 Module workshops:

In deze module kan partner workshops, groepslessen, evenementen online laten boeken. Dit

kan ofwel via de openingsuren, losse data of met specifieke tijdschema’s. Minimum en

maximum aantal deelnemers kunnen ingesteld worden.

Indien Partner de workshop ook op het platform van LSB publiceert, zal de Gebruiker de

workshop kunnen reserveren maar niet betalen. Het betalen dient dan ter plaatse te gebeuren

bij Partner.

3.1.11 Module reviews:

Gebruikers of klanten van Partner kunnen op de partnerwebsite reviews invullen. Het is

aan de Partner om deze goed- of af te keuren. Alsook kan Partner een antwoord

formuleren op een gegeven review.

3.2 All-in-one softwarepakket via huur/koop

Bij het opteren van de all-in-one software heeft Partner de keuze tussen twee formules,

namelijk :

- Koop

- Huur

De overige diensten, zoals vermeld in artikel 4 coaching en online marketing, vallen niet onder

het all-in-one softwarepakket.

Bij het opteren van bovenvermelde systemen zijn volgende bijzondere voorwaarden van

toepassing :

✓ De huur van een all-in-one softwarepakket

✓ De koop van een all-in-one softwarepakket

4. EXTRA DIENSTVERLENING: COACHING EN ONLINE MARKETING

• 4.1 Artikel op LSB: Partner kan zijn zaak en/of diensten promten via een artikel met foto’s in

het online magazine van LSB. Als Partner de all-in-one software besteld, zit dit artikel reeds

vervat in de éénmalige set-up kosten van de software. Als Partner geen software besteld is de

kostprijs hiervoor 449€ excl btw.

• 4.2 Advertentiebudget op LSB: Bij de huur formule is een advertentiebudget van 900€ excl

btw inbegrepen waarmee LSB het artikel van Partner ‘ portret ‘ zal promoten via het online

magazine van LSB. Dit ter promotie van Partner. Dit budget zal verdeeld worden over 12

maanden. ( 12X75€) Partner zal hier geen factuur van ontvangen gezien dit een gratis en

inbegrepen promotiebudget betreft.

• 4.3 Extra werkzaamheden: Partner kan de hulp inroepen van een LSB Coach voor het

uitvoeren van praktische zaken zoals vb deals aanmaken en publiceren op partnerwebsite

en/of op platform van LSB, aanpassingen en/of toevoegen aan de partnerdiensten. Deze extra

werkzaamheden worden aangerekend aan 75€ / uur excl. Btw. LSB bezorgt Partner

maandelijks een rapport van de gepresteerde uren. Partner kan betalen via domiciliëring

• 4.4 Coaching & Marketing werkzaamheden: Partner kan de hulp inroepen van een LSB coach

voor persoonljke online coaching en/of om Marketing taken uit te voeren zoals: bespreken,

voorstellen en uitwerken van een (jaar)planning en/of marketingplanning, copywriting,

contentcreatie voor op partnerwebsite en/of voor op social media van partner, het inplannen

van berichten op social media van de partner, emailmarketing zoals het opmaken en versturen

van nieuwsbrieven via mailchimp voor de partner, online coaching aan de partner door een

LSB coach. Deze extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw via

domiciliëring of men kan een servicepakket met het gewenste aantal uren aankopen in de

webshop van LSB onder ‘ servicepakket ‘

https://academy.lifestylebooking.be/nl/products/servicepakket-95-excl-btw

• 4.5 IT-coaching en bijstand: Partner kan aan een LSB coach technische IT bijstand vragen voor

diverse software-en hardwareproblemen, email instellingen, netwerk en

infrastructuurbeheer. De meeste zaken zullen online verholpen worden. Indien nodig kan men

aan huis komen tegen extra KM vergoeding van 0,35€/km. LSB zal aan Partner eerst de

kostprijs hiervoor bezorgen en pas na goedkeuring een definitieve afspraak vastleggen. Deze

extra werkzaamheden worden aangerekend aan 95€/uur excl btw of men kan het gewenste

aantal uren aankopen in de webshop van LSB onder ‘ servicepakket ‘

https://academy.lifestylebooking.be/nl/products/servicepakket-95-excl-btw

• 4.6 Branding werkzaamhden: Partner kan aan bij LSB grafische werken bestellen zoals

opmaken huisstijlen, nieuwsbrief templates, logo’s, banners, drukwerk, … prijzen staan

vermeld op de webshop van LSB en kunnen daar door partner aangekocht en besteld worden.

https://academy.lifestylebooking.be/nl/products

• 4.7 Online marketing: Partner kan aan een LSB coach opdracht geven voor uitvoerend werk

zoals bespreken doelstellingen, instellen en opmaken van campagnes, opvolging, rapporteren

en bespreken van de resultaten, … Deze werkzaamheden gebeuren aan 95€ excl btw/uur en

met een minimum van 1uur per maand. De LSB coach zal een schatting opmaken van het

aantal nodige uren adv de opdracht. Enkel de gepsteerde tijd wordt in rekening gebracht, en

maandelijks via een rapport bezorgt aan Partner. De factuur kan via domiciliëring betaald

worden of men kan een servicepakket aankopen met het gewenste aantal uren in de webshop

van LSB onder ‘ servicepakket ‘

https://academy.lifestylebooking.be/nl/products/servicepakket-95-excl-btw

• 4.7.1 Marketing kanalen: Partner kan in samenspraak met de LSB coach kiezen voor de

gepaste marketingkanaal (en) zoals Facebook, Instagram, Google, Youtube, LSB

Magazine,Tiktok, … De keuze hangt af van de gewenste resulaten en doelstellingen.

• 4.7.2 Marketing budget: Partner kan het maandelijks marketingbudget zelf kiezen. LSB zal

maandelijks 15% commissie rekenen op het uitgegeven marketingbudget. LSB zal al het

mogelijke doen met het beschikbare budget om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen

voor Partner. Maandelijks kan het budget geavalueerd worden en/of on-hold gezet worden in

periodes dat Partner dat wenst. Er is geen minium of maximum termijn en aldus iedere maand

gratis opzegbaar via email. Het marketingbudget wordt steeds rond de 20ste van elke maand

vooruit gefactureerd, dus telkens voor de maand die komt. LSB zal op vraag van Partner

rapporten ivm uitgegeven marketingbudget bezorgen met een frequentie die Parner wenst. (

vb maandelijks, per kwartaal, …) In het geval dat reeds gefactueerd marketingbudget niet

uitgegeven zou zijn ( om diverse praktische en/of technische redenen) zal het

marketingbudget toegevoegd worden aan de komende maand. Partner kan marketingbudget

betalen via domiciliëring.

• 4.8 Business Coaching: Partner kan beroep doen op de diensten van consultant & business

coach Laurens voor persoonlijke begeleiding zoals bespreken doelstellingen, opmaken

marketingplan, opmaken businessplan, motivatie,… De vergoeding hiervoor is vastgelegd op

350€/uur excl btw met een minimum van 1u per maand.

• 4.9 Mail via one.com: betreft uitsluitend webmail en is ideaal voor de minder veeleisende

mailgebruiker. Formules te kiezen op https://www.one.com/nl/email of in overleg met onze

IT-coach. De kostprijs wordt jaarlijks doorgefactueerd. Activatie is gratis. De login gegevens

worden per mail aan partner bezorgd. Extra technische support zoals voor vb het overzetten

van de emails worden gerekend aan 95€/uur excl btw.

• 4.10 Mail via office365 licenties: E1 kost 80,40€/jaar, E3 kost 236,4€/jaar,E5 kost 412,80€/jaar.

Details van deze licenties op aanvraag of via https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft365/compare-microsoft-365-enterprise-plans

Opstart doe het zelf: 0€. Opstart door LSB: éénmalige opstartkosten 85€ excl btw. Omvat:

instellen van het office 365 portaal, koppelen domein, aanmaak 1 email adres, aanpassen

paswoord beleid, instellen dns’sen. Aanmaak extra mail adres: 25€ excl btw, mail migratitie:

doe het zelf of door LSB support aan 95€/uur excl btw.

5. HOEDANIGHEID VAN LSB ALS TUSSENPERSOON I.V.M. ALLE GELEVERDE DIENSTEN DOOR LSB

Als een Gebruiker van LSB via het Platform een reservatie of aankoop doet bij Partner, gaat hij/zij

rechtstreeks een contract aan met Partner, niet met LSB. LSB zal de informatie i.v.m. de reservatie

via het Platform naar Partner doorsturen en voor rekening van Partner een bevestigingse-mail

sturen naar de Gebruiker.

LSB treedt steeds op als tussenpersoon tussen de Gebruikers en Partners, en ook als verkoper van

Bonnen.

De diensten zelf worden niet geleverd door LSB, maar door de Partners en dit tegen de

voorwaarden dewelke bepaald werden door de Partners.

De tussenkomst van LSB schept aldus geen enkele relatie van ondergeschiktheid tussen LSB en

Partner. Partner en LSB blijven onafhankelijk van elkaar.

6. PRIJS-BETALING-WIJZIGING PRIJS

6.1 Betaling en facturatie

De kostprijs voor de diensten waarvan melding in artikel 3 worden opgesomd in de volgende

bijzondere voorwaarden :

✓ De huur van een all-in-one softwarepakket

✓ De koop van een all-in-one softwarepakket

De kostprijs voor de diensten waarvan melding in artikel 4 worden opgesomd in artikel 4.

Van zodra Partner beroep wenst te doen op de diensten waarvan melding in artikel 4, zal LSB

hiervan een factuur opstellen. Bij wederkerend gebruik van deze diensten zal LSB maandelijks een

factuur opstellen.

LSB zal de maandelijkse facturen aan Partner bezorgen tegen de 20ste van elke maand. Het bedrag

van de maandelijkse vergoeding zal steeds voorafgaandelijk aan de maand waarin de prestaties

door LSB geleverd moeten worden, gefactureerd worden aan de Partner. De betaling van deze

maandelijkse vergoeding dient ook plaats te vinden voor aanvang van de maand waarvoor

gefactureerd werd.

Partner gaat uitdrukkelijk akkoord dat LSB de facturen per e-mail mag opsturen naar Partner.

Partner zal alle betalingen uitvoeren via domiciliëring op zijn/haar bank-of postchequerekening.

LSB zal deze maandelijkse vergoeding niet wijzigen.

Elke factuur van LSB dient betaald te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna is

Partner geacht in verzuim te zijn zonder dat een verdere aanmaning vereist is.

Vanaf het moment dat een partij in verzuim is, is deze van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd op het totale bedrag a rato van 10 % per jaar.

Indien de wettelijke intrest hoger zou zijn dan 10% per jaar dan is de wettelijke intrest verschuldigd

op het totale bedrag. Bovenop de nalatigheidsintrest zal ook een forfaitaire schadevergoeding

verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00.

6.2 Indexering prijzen

LSB behoudt zich het recht voor om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen aan

het nieuwe indexcijfer ( consumptieindex). Het toepassen van deze indexering gebeurt steeds

op uitsluitend initiatief van LSB, die daartoe niet kan worden verplicht. De Partner heeft

daartoe geen initiatiefrecht.

6.3 Laattijdige annulatie

Partner dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan een overeengekomen bijeenkomst met LSB

te annuleren.

Een bijeenkomst met LSB kan o.a. betrekking hebben op (niet limitatief) :

✓ het nemen van foto’s voor publicatie in de LSB magazine

✓ het geven van uitleg van de modules

✓ het bieden van persoonlijke opleiding en begeleiding

Niet-tijdige annulatie zal een forfaitaire schadevergoeding opleveren lastens Partner, ter

vergoeding van de voorbereidingen in hoofde van LSB, en dit ten bedrage van 150,00 EUR(

forfait) per laattijdige annulatie van een overeengekomen bijeenkomst.

6.4 Imprevisie - wijziging prijs door wijziging van de kostprijselementen

LSB behoudt zich het recht voor om de aangegeven prijs te wijzigen indien één of meer van de

kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen

een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 30%.

In dergelijk geval heeft LSB het recht om deze kostprijsstijging door te rekenen aan de Partner,

op voorwaarde dat zij van haar intentie aan de klant kennis geeft binnen 60 dagen na de

kennisname van de kostprijsverhoging.

Indien de kostprijsverhoging samengesteld is uit meerdere kostprijselementen, geldt als

startpunt van de kennisgevingstermijn de kennisname door LSB van de kostprijsstijging die

samen met de andere gestegen kostprijselementen een stijging van meer dan 30% tot gevolg

heeft.

De prijsverhoging is van toepassing op de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de

overeenkomst waarvoor de prijsaanpassing werd meegedeeld, en treed in werking na het

verstrijken van de kennisgevingstermijn. Indien de Partner niet akkoord gaat met de

meegedeelde prijsaanpassing overeenkomst dit artikel, heeft de klant het recht om binnen 30

dagen na de kennisgeving door LSB de overeenkomst schriftelijk op te zeggen conform artikel

9.1.

6.5 Opschorten prestaties

Het is elke Partij toegelaten om zijn verbintenissen op te schorten bij contractuele

wanprestatie in hoofde van de andere partij en dit indien de in gebreke zijnde partij binnen de

veertien dagen na aangetekende zending van de andere partij de contractuele wanprestatie

niet rechtzet.

Het opschorten van de verbintenis kan bijvoorbeeld ( niet limitatief) inhouden :

o Betaling van de prijs opschorten

o Levering van het Producten of Diensten opschorten

Bij een rechtmatige toepassing van het opschorten van de prestaties kan de in gebreke zijnde

partij geen schadevergoeding vorderen.

6.6 Schuldvergelijking

Schuldvorderingen zijn, wat ook hun oorzaak is en ook zonder eventuele samenhang, onderling

compenseerbaar. Deze compensatie vindt automatisch en zonder voorafgaande

ingebrekestelling plaats in het geval van de opening van een insolventieprocedure, een beslag

of enig ander geval van samenloop in hoofde van één van de Partijen.

7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Medewerkingsverplichtingen

Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een dienstverlening inzake

informatie- en communicatietechnologie in zeer belangrijke mate afhankelijk is van en correct

een tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van de

overeenkomst door LSB mogelijk te maken, zal Partner steeds tijdig alle nuttige en

noodzakelijke gegevens of inlichtingen bezorgen en alle verzochte medewerking verlenen.

Indien de Partner voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens,

informatiedocumenten, hardware, software, materialen of aangestelde(n) niet, niet tijdig, niet

volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikken van LSB stelt, of indien de Partner

op enige andere wijze niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LSB

het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. LSB

heeft tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in

rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van LSB om haar

rechten te vrijwaren.

Indien LSB op de locatie van de Partner werkzaamheden verricht, draagt Partner er kosteloos

zorg voor dat LSB of diens aangestelde(n) kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals

een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en

faciliteiten zullen voldoen aan alle vigerende arbeidsrechtelijke voorschriften. Indien er op de

locatie van de Partner dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal Partner LSB

hiervan voorafgaande en uitdrukkelijk op de hoogte stellen en aan LSB de toepasselijke

veiligheidsvoorschriften meedelen.

7.2. Middelenverbintenis(sen)

LSB is slechts gehouden tot een middelenverbintenis(sen), geen resultaatsverbintenis(sen).

7.3. Specifieke voorwaarden verbonden aan het gebruik van de partnerwebsite :

7.3.1. Uitsluitend gebruik van Partner en gevraagde wijzigingen

Op voorwaarde dat de toepasselijke Kosten worden betaald, kan de Partner de all-in-one software en

de partnerwebsite uitsluitend gebruiken om voor of namens zichzelf boekingen of partnerdiensten te

verwerken.

Mits betaling en op specifieke vraag van Partner kunnen aanpassingen aangebracht worden aan de

software. Hiervoor zal LSB een offerte aan Partner bezorgen, dewelke moet worden goedgekeurd.

Vervolgens zal een factuur uitgestuurd worden die moet worden voldaan. Pas na betaling van de

factuur zal/zullen de aanpassing/aanpassingen uitgevoerd worden.

Technische ondersteuning door LSB verloopt primair via e-mail, via telefoon en/of via teamviewer.

7.3.2. Externe leveranciers

De Partner begrijpt en aanvaardt onvoorwaardelijk dat:

a) LSB gebruik maakt van externe leveranciers en hostingpartners voor de levering van de

software, netwerken, opslag en aanverwante technologie die vereist is om de Partnerwebsite,

all-in-one software, etc. uit te voeren

b) LSB beheerstoegang heeft tot alle onderdelen van de all-in-one software.

c) De Partnerwebsite werden mogelijk gemaakt door LSB ( “Powered by Lifestylebooking”) zodat

deze LSB branding bevatten, waaronder logo’s, merken en afbeeldingen.

De partnerwebsite voorziet tevens de mogelijkheid aan Gebruikers om toestemming te geven

om marketing via e-mails te ontvangen van de Partner en van LSB.

7.3.3. Verboden handelingen Partner

De Partner mag niet;

a) Het geheel of enig onderdeel van de All-in-one software of de Partnerwebsite reproduceren,

dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren

b) Toelaten dat een derde gebruik maakt van of toegang zoekt tot de All-in-one software zonder

de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LSB.

c) Ongevraagd e-mails, SMS of elke andere elektronische vormen van marketing versturen naar

Gebruikers via de All-in-one software ; of

d) Enige All-in-one software gegevens openbaren, verkopen of delen

7.3.4. Garanties

LSB garandeert niet;

a) Dat de all-in-one software en/of de Partnerwebsite ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij

zal zijn

b) Dat de all-in-one software en/of de Partnerwebsite voldoet aan de specifieke eisen van de

Partner, tenzij deze voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk werden

doorgegeven door Partner aan LSB.

c) Dat alle informatie of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de All-inone software en/of via de Partnerwebsite steeds nauwkeurig of betrouwbaar zijn

d) Dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Partner

via de all-in-one software, de Partnerwebsite, of via personeel van LSB, freelancers van LSB

wordt gekocht of verkregen, aan de eisen of verwachtingen van de Partner voldoet, tenzij de

Partner voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk de gewenste eisen

of verwachtingen heeft doorgegeven aan LSB.

e) Dat eventuele fouten in de All-in-one software en/of de Partnerwebsite worden gecorrigeerd,

tenzij deze het dagdagelijks gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite door

Partner verhinderen of belemmeren.

De Partner begrijpt uitdrukkelijk, en gaat er expliciet mee akkoord, dat LSB met betrekking tot het

gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite niet aansprakelijk is voor enige contractuele

en/of buitencontractuele schade die door de Partner zou geleden worden, bestaande uit onder andere

: verlies van inkomsten of winsten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van data of

andere immateriële of indirecte verliezen, gevolgschade of eender welke schade en dit als gevolg van:

a. Het gebruik van de All-in-one software en/of de Partnerwebsite door Partner of het

onvermogen van Partner om de All-in-one software en/of de Partner Website te gebruiken;

b. Onbevoegde toegang tot of wijziging van de gegevens van de Partner;

c. Verklaringen of gedragingen van een derde op social media van LSB of op de All-in-one

software en/of de Partnerwebsite van Partnerwebsite; of

d. Alle andere zaken met betrekking tot de All-in-one software en/of de Partnerwebsite

7.3.5. Vertrouwelijke informatie - verwittigingsplicht

LSB zal Partner een welkomst-mail sturen met uitnodiging tot instellen van een wachtwoord waarna

Partner toegang heeft tot de All-in-one software, en/of de Partnerwebsite.

De Partner zal de gegevens en het wachtwoord van dit gebruikersaccount vertrouwelijk houden en veilig

bewaren. Deze gegevens zullen enkel geopenbaard worden door Partner ten aanzien van personen die

noodzakelijk toegang moeten hebben tot de All-in-one software en die zich bewust zijn van de

verplichtingen van de Partner om deze veilig te bewaren.

De Partner zal LSB onmiddellijk verwittigen van elke verdachte veiligheidsbreuk of oneigenlijk gebruik,

inclusief elk gebruik in strijd met deze Overeenkomst.

Partner kan steeds zelf zijn wachtwoord wijzigen door bij het inloggen te klikken op ‘wachtwoord

vergeten’, waarna een e-mail wordt ontvangen door Partner met instructies om een nieuw wachtwoord

in te stellen.

7.3.6. Fotografiedienst –

Fotografiedienst. Indien Partner beroep doet op de fotografiedienst van LSB gelden volgende

voorwaarden:

a) Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de foto’s die genomen

worden door de LSB Coach of LSB fotograaf.

b) Het is de verantwoordelijkheid van de Partner om :

✓ ervoor te zorgen dat alle personen die gefotografeerd moeten worden aanwezig zijn

op de afspraak met de Coach of Fotograaf.

✓ Ervoor te zorgen dat door hem/haar met de Coach of Fotograaf wordt overeen

gekomen wat de doelstelling is van de te nemen foto’s.

✓ Ervoor te zorgen dat de genomen foto’s overeenstemmen met de meegedeelde

doelstelling van de te nemen foto’s.

✓ te beschikken over alle nodige toestemmingen van de personen die zullen worden

gefotografeerd

✓ te beschikking over de nodige toestemming van de gefotografeerde personen in

verband met publicatie en verspreiding van deze foto’s.

c) De Partner mag de foto’s vrij gebruiken.

d) De Partner erkent hierbij en komt hierbij overeen dat de Foto’s worden gebruikt door Partner

onder de vorm van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die automatisch wordt

beëindigd als de Partner het LSB platform verlaat.

Partner heeft aldus geen intellectuele eigendomsrechten op de foto’s. Alle intellectuele

eigendomsrechten op de foto’s behoren toe aan LSB zodat LSB de foto’s mag gebruiken, zelfs

na het einde van de samenwerking tussen Partner en LSB. LSB mag deze foto’s aldus gebruiken

in elk van haar advertentie-en/of marketingcampagnes, in haar online magazine, op de

website, via gelijk welk ander distributiekanaal, op social media accounts en dit met het oog

op gelijk welk doel waarvoor LSB het gebruik van de foto’s geschikt acht, ook al betreft het een

ander doel dan waarvoor de foto’s genomen werden.

7.4. Levering en leveringstermijnen

LSB zal het softwarepakket leveren binnen de 30 dagen nadat de set-upkost werd betaald.

De levering zal steeds gebeuren op de maatschappelijke zetel van LSB.

Alle door LSB meegedeelde of afgesproken tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter

indicatief, en maken aldus geen resultaatsverbintenis uit, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk

zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken datums een bindend en

effectief karakter zal hebben.

LSB is niet verantwoordelijk voor het niet halen van tussentijdse of uiterste (oplever)-datums

wanneer dit het gevolg is van hetzij oorzaken die buiten zijn macht liggen en die zich na het

aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, hetzij de omstandigheden omschreven in

artikel 6.5 , hetzij door toepassing van artikel 9.4, hetzij een wijziging van de aanpak van de

uitvoering van de overeenkomst die door Partijen werd overeengekomen.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal LSB samen met Partner tijdig overleggen om

de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve

gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

In alle gevallen – dus ook indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk effectieve opleverdatums

zijn overeengekomen- is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van LSB

ingevolge een overschrijding van opleverdata nadat de Partner LSB daarvoor uitdrukkelijk en

schriftelijk in gebreke heeft gesteld en LSB de mogelijkheid tot remediëring heeft aangeboden

binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Deze ingebrekestelling moet een zo volledig en

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde LSB toe te laten

om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.

LSB behoudt zich alleszins het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten.

7.5. Risico

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van goederen, documenten, gegevens ( codes,

wachtwoorden, documentatie etc.) of andere zaken die door LSB geleverd, vervaardigd of

gebruikt worden, gaat over op de Partner op het moment waarop deze worden geleverd

conform artikel 7.4.

Het transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Partner, zelfs

indien de vervoerder zou eisen dat er op vrachtbrieven of andere transportdocumenten wordt

verklaard dat de schade voor rekening van LSB zou zijn. Dit geldt ook indien LSB de

transportkost draagt.

De Partner draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie

van de door LSB geleverde goederen of diensten. De Partner zelf draagt zorg voor de juiste

installatie, parametrisatie en ingebruikneming van de goederen of diensten, tenzij

dienaangaande tussen Partijen andere afspraken zouden zijn gemaakt.

7.6. Gebreken:Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties moeten schriftelijk aan

LIFESTYLEBOOKING worden overgemaakt en dit binnen de veertien kalenderdagen na de

geleverde prestaties. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden de

geleverde prestaties als definitief aanvaard aanzien.

Klachten die betrekking hebben op zichtbare en/of verborgen gebreken dienen per

aangetekend schrijven bezorgd te worden aan LSB en dit

a) binnen de 14 kalenderdagen in geval een klacht wegens zichtbare gebreken of nietconformiteit na de (op)levering

b) binnen de 14 kalenderdagen in geval van verborgen gebreken na de ontdekking van dit gebrek

Geen aansprakelijkheid kan worden weerhouden in hoofde van LSB voor zichtbare en

verborgen gebreken indien bovenvermelde termijnen zijn verstreken zonder ontvangst van

een aangetekend schrijven. De tijdige gegronde klachten van de Partner zullen aanleiding

geven tot herstelling of de ( gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling, zonder dat LSB

tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen of een gedeelte van de inhoud

van de facturen moeten schriftelijk aan LIFESTYLEBOOKING worden overgemaakt binnen de

veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke

klacht, wordt de factuur definitief beschouwd als aanvaard, dit met inbegrip van alle in de

factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen.

De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van de factuur, en de in de factuur

opgenomen bijzondere en algemene bedingen, geldt als aanvaarding van die factuur en de

door LIFESTYLEBOOKING geleverde diensten.

7.7. Toegang tot het LSB Platform :

LSB stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot het Platform 24u/24 en 7/7, en

garandeert een beschikbaarheid van 97% op jaarbasis. Gelet op het technisch karakter van het

Platform en de noodzaak om onderhouds-of updatewerken uit te voeren, garandeert LSB geen

ononderbroken werking. Storingen geven geen aanleiding tot schadevergoeding.

7.8. Klachten gebruikers-administratieve kost

Als Partner zijn verplichtingen niet nakomt, dan moet Partner de kosten en vergoedingen

m.b.t. klachten betalen aan LSB, meer een administratieve kost van 15 euro per klacht. LSB

heeft het recht om op elk ogenblik een overzicht van de klachten en een factuur aan Partner

over te maken.

7.9. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de door LSB ontwikkelde of geleverde goederen

en diensten, komen uitsluitend toe aan LSB, zijn licentiegevers of zijn leveranciers.

7.10. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de Partner niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen die uit deze

overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde ( rechts)persoon, ook niet aan een

verbonden onderneming overeenkomst art. 11 W. Venn..

LSB kan zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is artikel 1690 Oud

B.W. van toepassing.

8. OMTRENT DE GELEVERDE PRODUCTEN

8.1. Eigendomsvoorbehoud:Alle geleverde producten blijven eigendom van LSB zodat de Partner er niet mag over

beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze. De

Partner verbindt zich ertoe LSB onmiddellijk in te lichten in geval een derde rechten doet

gelden op het softwarepakket.

Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens indien het softwarepakket reeds door Partner werd

geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet toebehorend aan de Partner.

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1. Opzeg

Deze Overeenkomst aangaande bijkomende dienstverlening, waarvan melding in artikel 4,

heeft een onbepaalde duurtijd en kan maandelijks door beide partijen kosteloos opgezegd

worden mits schrijven per post of email naar boekhouding@lifestylebooking.be en mits

naleving van een opzegtermijn van één (1) maand.

9.2. Ontbinding door ernstige wanprestatie

Deze Overeenkomst kan bij aangetekend schrijven zonder opzegtermijn en zonder enige

vergoeding onmiddellijk worden beëindigd in één van volgende gevallen :

a) Door de niet in gebreke gebleven Partij in geval van ernstige contractuele wanprestatie

waaraan de door de in gebreke gebleven Partij niet op afdoende wijze werd verholpen binnen

de veertien (14) kalenderdagen nadat zij door de andere Partij daartoe aangetekend schriftelijk

in gebreke werd gesteld.

Wordt. o.a. als een ernstige wanprestatie beschouwd :

✓ het aanrekenen van duurdere prijzen dan vermeld op het Platform

✓ het niet aanvaarden van bonnen

✓ het niet-honoreren van reservaties

✓ het niet-betalen van vergoedingen verschuldigd aan LSB

✓ niet-conforme uitvoering van diensten door Partner ten aanzien van de Gebruiker

✓ niet-conforme uitvoering van diensten door LSB ten aanzien van Partner

b) Door elke Partij, in geval de andere Partij betrokken raakt in een procedure tot

ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een Partij onvermogend wordt of afstand

doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.

Ongeacht de wijze van ontbinding van de overeenkomst, zij het gerechtelijk of

buitengerechtelijk, kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen Partijen uitsluitend

uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde verbintenissen in

hoofde van Partijen onverkort bestaan ( ontbinding ex nunc).

Bedragen die LSB voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd in verband met reeds

uitgevoerde en geleverde Producten blijven onverminderd verschuldigd en worden ingevolge

de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Partner de overeenkomst zonder geldige reden heeft ontbonden, heeft LSB recht op

een schadevergoeding van 60% van de totale vergoeding voor die overeenkomst,

onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te begroten en terug te vorderen.

Dit artikel laat onverlet de mogelijkheid om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst

na te streven lastens de nalatige Partij.

9.3. Kosten bij einde overeenkomst - Bonnen/vouchers

In elk geval van beëindiging van de overeenkomst, moet Partner een vergoeding betalen van

17,50€ per Bon die verkocht is maar nog niet gevalideerd is op het moment van de beëindiging.

Dit voor de administratieve afhandeling voor terugbetaling vouchers aan Gebruikers.

9.4. Overmacht

Geen van de Partijen is gehouden tot uitvoering van haar verplichting, met inbegrip van

garantieverplichtingen die overeengekomen zouden zijn, indien die Partij daartoe verhinderd

is als gevolg van overmacht, waaronder inbegrepen ( niet limitatief) : natuurrampen;

overmacht in hoofde van de toeleverancier van LSB; het niet behoorlijk nakomen van de

verplichtingen van de toeleveranciers van LSB waarop LSB ingevolge uitdrukkelijk verzoek van

een Partner beroep op doet; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of

materialen van derden waarop LSB beroep doet op uitdrukkelijk verzoek van Partner;

overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet; storing van

telecommunicatiefaciliteiten; oorlog en ernstige politieke onrust; werkbezetting en staking;

algemene vervoersproblemen die de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke

aangestelde(n) van LSB hebben teweeg gebracht.

Inden een overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt, heeft elke Partij het recht om de

overeenkomst te beëindigen. Prestaties die door LSB reeds aan de Partner werden geleverd,

zullen in verhouding worden gefactureerd aan de Partner. Voor het overige zullen Partijen

elkaar niets meer verschuldigd zijn.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – LIFESTYLEBOOKING als loutere verwerker van de

persoonsgegevens

10.1. Voorwerp en doeleinde van de verwerking

De diensten die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst betreft

dienstverlening onder de vorm van “Software as a Service”. LSB biedt bepaalde

softwaretoepassingen online aan (agendasysteem, boekingsplatform, online magazine,

website-interfaces, webshops, etc.) dewelke zij beheert, en worden aangeleverd aan de

Partners. LSB staat louter in voor het beheer van haar softwaretoepassingen en haar platform,

dewelke op verzoek van de Partner wordt aangeleverd.

Via deze softwaretoepassingen van LSB (online agendasysteem, managementsysteem,

webshop, etc.) en het online boekingsplatform zullen ook persoonsgegevens (o.a. van de

Gebruikers, maar ook van de Partners zelf) worden verwerkt. De door LSB verwerkte

(Persoons)gegevens worden aangeleverd door de Partner, hetzij door de klanten van de

Partner.

LSB en al wie onder haar verantwoordelijkheid of gezag handelt en toegang heeft tot de

Persoonsgegevens, zal de aangeleverde persoonsgegevens verwerken voor de volledige

duurtijd van huidige Overeenkomst, dit uitsluitend volgens de instructies van de Partner, en

conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG).

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat:

(i) de Partner wordt beschouwd als de Verantwoordelijke voor de verwerking van de

Persoonsgegevens in de zin van de AVG, en dat wordt beschouwd als de verwerker van de

Persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Partner bepaalt het doel en de middelen van de

verwerkingsactiviteit.

(ii) de Partner zal voldoen aan zijn verplichtingen als verantwoordelijke voor de

gegevensverwerking onder de AVG en LSB zal voldoen aan zijn verplichtingen als een

Verwerker en zal daarbij de instructies van de Partner volgen.

De Partner instrueert LSB en LSB komt overeen om de Persoonsgegevens te verwerken om de

Diensten te leveren zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Indien een wettelijke bepaling

LSB tot verwerking verplicht, kan LSB afwijken van de instructies van de Klant. In dat geval zal

LSB de Klant voorafgaand aan de verwerking in kennis stellen van dat wettelijk voorschrift,

tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

De Partner behoudt als verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid over het doel,

de middelen, de rechtsgronden en de inhoud van de Verwerking. LSB heeft geen

beslissingsbevoegdheid over het gebruik van de door de Klant aangeleverde

Persoonsgegevens, de bewaartermijn, en de gebeurlijke doorgifte aan Derden.

10.2. Duur van de verwerking

De duurtijd van de verwerking is gelijk aan de duur van de door LSB van de Partner ontvangen

opdracht, zoals bepaald in het Contract.

10.3. Vertrouwelijkheid van de verwerking

LSB zal ervoor zorgdragen dat alle personen die zij machtigt om Persoonsgegevens te

verwerken onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht (of dit nu een contractuele

verplichting of een wettelijke plicht is); en dat deze personen Persoonsgegevens alleen

verwerken overeenkomstig de bepalingen van de AVG en deze van huidige Overeenkomst .

10.4. Rechten van de Gebruikers

LSB zal middels passende technische en organisatorische maatregelen – voor zoveel als

mogelijk en rekening houdende met de stand van de techniek – bijstand verlenen aan de

Partner bij het vervullen van haar plicht om verzoeken van Gebruikers te beantwoorden m.b.t.

de uitoefening van in de AVG vastgestelde rechten.

Concreet zal LSB op eerste verzoek van de Partner, aan de Partner schriftelijk alle informatie

verstrekken die de Partner nodig mocht hebben om te voldoen aan diens verplichtingen uit

hoofde van de AVG, zonder redelijke vertraging uitvoeren, d.i. binnen een zodanige termijn

dat de Partner niet in overtreding is met de AVG.

Gezien de input van de persoonsgegevens in de softwaretoepassingen door de Partner of de

Gebruiker zelf wordt uitgevoerd, kan de Partner middels het programma in eerste instantie

zelf de opgeslagen Persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen. LSB

staat als verwerker enkel in voor de “hosting” van het digitaal platform en de

softwaretoepassingen, maar zal de Partner uiteraard technisch bijstaan bij problemen.

Verder zal LSB de Partner redelijke hulp bieden om de Partner in staat te stellen te reageren

op:

(a) elk verzoek met betrekking tot Persoonlijke Klantgegevens van een betrokkene om zijn

rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving uit te oefenen;

(b) enige andere correspondentie, vraag of klacht ontvangen van een betrokkene of

toezichthouder in verband met de verwerking van Persoonsgegevens door LSB.

Bij het verlenen van hulp op grond van dit artikel zal LSB de inhoud van Persoonsgegevens niet

inzien om informatie te identificeren die is onderworpen aan specifieke wettelijke vereisten.

Indien een dergelijk verzoek, correspondentie, vraag of klacht rechtstreeks aan LSB wordt

gericht, zal LSB de persoon die het verzoek doet, adviseren zijn verzoek bij de Partner in te

dienen en is de Partner verantwoordelijk voor de reactie op een dergelijk verzoek. LSB zal in

voorkomend geval de Partner informeren omtrent het verzoek of klacht.

10.5. Beveiliging van de gegevens – datalek

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard,

de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst

uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, zal LSB een op het risico

afgestemd beveiligingsniveau waarborgen en hiertoe de passende technische en

organisatorische maatregelen nemen, dit overeenkomstig artikel 32 AVG.

Deze door LSB te nemen maatregelen kunnen onder meer de volgende betreffen:

(a) De pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;

(b) Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid

en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

(c) Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid en de toegang

van de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

(d) Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de

doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen van de verwerking.

Bij haar dienstverlening waarborgt LSB de naleving van de voor haar toepasselijke bepalingen

van de AVG (verplichtingen als “Verwerker”), in het bijzonder de verplichtingen uit hoofde van

artikel 28 AVG.

LSB zal zich inspannen om een passend beveiligingsniveau te bewerkstelligen, doch kan niet

garanderen dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

LSB zal de Partner informeren over elk datalek zonder redelijke vertraging, dit binnen zodanige

termijn dat de Partner niet in overtreding is met de AVG. Als Datalek wordt beschouwd elke

inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging,

het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang

tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (bvb. Gegevenscrash,

cyberaanvallen, etc.).

De kennisgeving van een datalek aan de Partner zal per email gebeuren. Het emailbericht kan

in spoedeisende gevallen worden voorafgegaan door een telefonisch bericht aan de Klant.

LSB zal redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van datalekken te verhelpen of te

verminderen.

Alle kosten die samenhangen met het afhandelen van een Datalek zijn voor rekening van de

Partner wanneer het Datalek zich voordoet als de Partner zijn verplichtingen onder deze

Overeenkomst, hetzij de AVG niet nakomt of de geautoriseerde gebruikers van de Partner de

gebruiksvoorwaarden van LSB niet naleven.

De Partner is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake het melden

van incidenten met betrekking tot Persoonsgegevens en het voldoen aan

kennisgevingsverplichtingen jegens derden (Gebruikers) met betrekking tot Datalekken.

Een gebeurlijke kennisgeving door LSB van of reactie op een Datalek onder dit artikel zal niet

worden opgevat als erkenning door LSB van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot

dat Beveiligingsincident.

De melding van het beveiligingsincident aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en

(eventueel) Betrokkenen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de Partner.

10.6. Subverwerkers

Bij huidige overeenkomst verleent de Partner LSB uitdrukkelijk toestemming voor het

verwerken van de door de Partner aangeleverde Persoonsgegevens, alsook tot de doorgifte

van deze gegevens aan eventueel door LSB aangestelde subverwerkers, IT-Dienstverleners,

gelieerde ondernemingen, alsook tot de opslag van deze gegevens op servers of in

Cloudtoepassingen. Deze doorgifte is absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van deze

Overeenkomst. De Partner kan zich echter slechts verzetten tegen de verwerking van

persoonsgegevens uitsluitend omwille van specifieke, bijzondere redenen zoals voorzien in

artikel 6.1 (e) of (f) AVG, hetzij in geval van het gebruik voor profilering en

marketingdoeleinden.

10.7. Beëindiging van de verwerking

Na afloop van het contract zal LSB, naargelang de keuze van de Partner:

(a) Hetzij alle door de Klant aangeleverde persoonsgegevens wissen;

(b) Hetzij alle aangeleverde persoonsgegevens aan de Klant terugbezorgen;

(c) en/of alle bestaande kopieën verwijderen;

LSB zal evenwel niet overgaan tot vernietiging van de gegevens indien zij uit hoofde van een

wettelijke verplichting of (beroeps)regelgeving gehouden is om de gegevens verder bij te

houden. In voorkomend geval zal LSB de Partner hiervan in kennis stellen. De kosten voor de

vernietiging, het overdragen of verzamelen van de persoonsgegevens is voor rekening van de

Partner.

11. GESCHILLEN

11.1. Vorderingen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij de eventuele vorderingen die voortvloeien uit een

tussen hen gesloten overeenkomst, met inbegrip van het recht op ontbinding, slechts kunnen

uitoefenen nadat de ene Partij de andere Partij aangetekend in gebreke heeft gesteld.

De ingebrekestelling moet door de ene Partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de

andere Partij de geviseerde wanprestatie(s) omschrijven alsook moet de ingebrekestelling een

laatste respijttermijn toekennen van minstens 14 dagen.

De desbetreffende vordering in rechte komt definitief te vervallen indien door de eisende

Partij niet aan de verplichtingen uit dit artikel werd voldaan.

11.2. Vrijwaring

De Partner zal LSB vrijwaren voor alle aanspraken van derden als gevolg van inbreuken door

de Partner op (intellectuele eigendoms)rechten.

11.3. Aansprakelijkheid

Onder ‘directe schade’ wordt begrepen alle bedragen die aan LSB werden betaald voor de

uitvoering van de overeenkomst.

Onder ‘indirecte schade’ wordt begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is : elke vorm

van gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen

en/of automatisering, personeelskosten, verminderde goodwill, schade door

bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderdingen van afnemers van Partner, materialen

of programmatuur van derden, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel,

verlies van een kans, enz.

De totale aansprakelijkheid van LSB voor directe schade wegens een toerekenbare zware of

lichte tekortkoming is beperkt tot het totaal van de vergoedingen ( excl. BTW) van het

afgelopen jaar.

De aansprakelijkheid van LSB voor indirecte schade wegens een toerekenbare zware of lichte

tekortkoming wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de aansprakelijkheid van LSB wegens

beschadiging of verlies van gegevens of documenten.

Sowieso zal de schadevergoeding waartoe LIFESTYLEBOOKING eventueel gehouden zou

kunnen zijn ten aanzien van de contractspartij en/of derden, zal bijgevolg nooit hoger zijn dan

de dekking verleend krachtens de BA verzekering in het kader van de polis

Beroepsaansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van LSB ingevolge een garantiegeval in de gevallen van artikel 7.6, is

beperkt tot de vervanging of het herstel van het goed in kwestie zonder dat enige aanvullende

schadevergoeding door LSB is verschuldigd.

• Partner aanvaardt tevens :

✓ Om alle wetten na te leven o.a. i.v.m. e-commerce, consumentenbescherming, privacy,

eerlijke handelsgebruiken, etc..;

✓ Om over voldoende vergunningen/verzekeringen te beschikken of de nodige

aanmeldingen/registraties te hebben gedaan en LSB hierover op eerste verzoek inzage te

geven,

✓ Om steeds de Bonnen te erkennen/aanvaarden als betaling;

✓ Om haar verplichtingen t.a.v. LSB en de Gebruikers op een kwalitatieve wijze na te komen;

en

✓ Om tijdens de periode dat elk aanbod op het Platform loopt, het aanbod/de dienst niet

stop te zetten of te wijzigen.

✓ Dat LSB een aanbod kan weigeren of stopzetten om ethische/kwalitatieve redenen zonder

dat dit enige contractuele, noch buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van LSB

kan opleveren.

✓ Dat LSB het recht zal hebben om teksten, logo’s foto’s en materialen te weigeren als LSB

meent dat deze inbreuk maken op de wetgeving of rechten van derden.

.

• Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van Partner :

✓ Om te zorgen dat aangeleverde teksten, logos, foto’s en materialen geen inbreuk

maken op rechten van derden.

✓ Om LSB integraal schadeloos te stellen bij claims van derden i.v.m. inbreuken op

auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, etc. m.b.t. door Partner aangeleverde

materialen.

✓ Om correcte informatie aan LSB te geven i.v.m. prijzen, kortingen, beschikbaarheid,

beschrijvende informatie en foto’s ( aangeboden diensten moeten overeenkomen met

beschrijvingen), belastingen, reserveringsvoorwaarden, bevestiging, annulering, retour,

no-show, kosten, enz. Partner is exclusief aansprakelijk bij betwistingen, fouten of

onduidelijkheid i.v.m. prijzen, kosten, beschikbaarheid, beschrijvende informatie en

foto’s, voorwaarden, enz.

• Partner is exclusief aansprakelijk :

✓ bij annulering van promoties, of reservaties, bij kwaliteitsproblemen of nonconformiteit, bij wijzigingen en overmacht. LSB is niet aansprakelijk als informatie ofaanbiedingen van Partner niet correct zijn of als Partner een aanbod of korting niet correct

of tijdig activeert, of als Partner een aanbod of korting niet toekent.

✓ als uitvoeringen of reservaties ongeldig of gebrekkig zijn. LSB kan hiervoor geen enkele

aansprakelijkheid dragen.

✓ Bij inbreuken op deze Overeenkomst, bij inbreuken op de wet die van toepassing zijn

op Partner en/of inbreuken op de rechten van LSB, Gebruikers en/of derden. LSB kan aldus

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele contractuele en/of buitencontractuele

wanprestaties van de Partner. Partner zal LSB integraal schadeloos stellen bij aanspraken

van Gebruikers en/of derden ten gevolge van contractuele en/of buitencontractuele

wanprestatie(s) van Partner.

• LSB is niet aansprakelijk :

✓ voor verlies of vernietiging van communicatie of inhoud gepubliceerd of verzonden via

het Platform.

✓ voor schade als een reservatie niet doorgaat of als het Platform onbeschikbaar zou

zijn.

✓ bij oplichting, bedrog, hacking, inbraak in communicatiesystemen, enz.

✓ voor niet-nakoming door Partner van zijn verplichtingen t.a.v. gebruikers of voor

onrechtmatige daad, fout, nalatigheid, of vergissingen van Partner, en in het algemeen voor

conflicten tussen Partner en Gebruikers.

✓ bij verlies/diefstal van bonnen, cadeaubonnen, codes, tickets, reserveringsbewijzen of

bij ongevallen of diefstal n.a.v. een dienst aangeboden door Partner.

✓ voor commentaren/reviews van Gebruikers of derden op het platform.

11.4. Volledige overeenkomst

De overeenkomst, bestaande uit de bijzondere voorwaarden, algemene voorwaarden en

eventuele factuurvoorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen, en hun

respectievelijke vertegenwoordigers, betreffende de diensten en/of producten die door LSB

worden geleverd aan Partner. Deze Overeenkomst vervangt elke voorafgaande schriftelijke of

mondelinge afsprak.

11.5. Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid

De overeenkomst tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De

toepassing van het V.N.-verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van

elk geschil tussen Partijen m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de

beëindiging van de overeenkomst. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement

Kortrijk zijn exclusief bevoegd.

Messenger logo
Chat